• Miljö & Kvalitet

Miljö & kvalitet

Kvalitetsmål

Företaget skall leverera efterfrågad kvalitet till sina kunder i enlighet med de överenskommelser som görs i varje entreprenad. Företaget arbetar med en ständig förbättring avseende kvalitet. Målen stäms av genom uppföljning med kund efter avslutade entreprenader.

Miljömål

Företaget skall i det interna arbetet i möjlig mån använda miljövänliga produkter, återanvända material, källsortera avfall och undvika onödiga transporter.

Företaget skall i entreprenaderna följa kundens krav och i möjligaste mån föreslå ett ur miljösynpunkt positivt arbetssätt. Exempel på detta är att vara medveten om vilken miljöbelastning föreslagna åtgärder innebär avseende transporter, materialåtgång, masshantering etc.

Arbetsmiljömål

Företaget skall bedriva arbetet i en god arbetsmiljö utifrån ergonomi, trivsel och hjälpmedel.

Miljö & kvalitet